Kreditna linija za finansiranje investicionih projekata općina, gradova, kantona i Federacije BiH

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 12 godina, sa grace periodom do 12 mjeseci (grace period uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa 2,50% fiksna na godišnjem nivou*
  • minimalan iznos pojedinačnog kredita je 50.000,00 KM
  • otplata kredita: mjesečna, kvartalna ili polugodišnja

Namjena:

  • finansiranje stalnih sredstava namjenjenih za kupovinu nekretnina, građevinske i druge radove, kao i nabavku opreme u sklopu sljedećih projekata: izgradnja/rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže, izgradnja/rekonstrukcija puteva, izgradnja/rekonstrukcija poslovnih zona, izgradnja/rekonstrukcija sportskih i društvenih dvorana, izgradnja/rekonstrukcija bolnica i domova zdravlja, izgradnja/rekonstrukcija predškolskih i školskih ustanova, izgradnja/rekonstrukcija tržnica, ulične rasvjete, upravljanje čvrstim otpadom, poboljšanje energetske efikasnosti i slično u školama, bolnicama i ostalim općinskim i gradskim ustanovama, izgradnja/rekonstrukcija/kupovina nekretnina i nabavka opreme za obavljanje javnih usluga i slični projekti

Korisnici kredita:

  • općine, gradovi, kantoni za koje Federalno ministarstvo finansija potvrdi da su kreditno sposobni i da uredno izvršavaju ugovorom preuzete obaveze po prethodnim projektima i javna preduzeća, direkcije, zavodi i ostale javne ustanove čiji su osnivači općina/grad/kanton/Federacija BiH.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,30% jednokratno od iznosa odobrenog kredita 

* Efektivna kamatna stopa (EKS)=2,58% za iznos kredita 500.000,00 KM, rok otplate 12 godina uz grace period 12 mjeseci.

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

  • za općine, gradove, kantone: mjenice planirane kao budžetski izdatak u period trajanja kreditne obaveze
  • za javna preduzeća, direkcije, zavode i ostale javne ustanove čiji su osnivači općina/grad/kanton/Federacija BiH: mjenice i bezuslovne garancije izdate od nadležnih organa općine, grada, kantona i Federacije BiH, pod uslovom da su obaveze po izdatoj bezuslovnoj garanciji i mjenici planirane kao budžetski izdatak u periodu trajanja kreditne obaveze

30.10.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine u vlasništvu Razvojne banke FBiH

Opširnije

29.08.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

17.06.2019

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku ugostiteljskih usluga u 2020. godini

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga hotelskog smještaja za potrebe RB FBiH za 2020. godinu

Opširnije

10.01.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku usluga poslovnog oglašavanja u dnevnim novinama za potrebe RB FBiH u 2020. godini

Opširnije