Kreditna linija za finansiranje investicionih projekata općina, gradova, kantona i Federacije BiH

USLOVI KREDITNE LINIJE:

  • rok otplate do 12 godina, sa grace periodom do 12 mjeseci (grace period uključen u rok otplate)
  • nominalna kamatna stopa 2,50% fiksna na godišnjem nivou*
  • minimalan iznos pojedinačnog kredita je 50.000,00 KM
  • otplata kredita: mjesečna, kvartalna ili polugodišnja

Namjena:

  • finansiranje stalnih sredstava namjenjenih za kupovinu nekretnina, građevinske i druge radove, kao i nabavku opreme u sklopu sljedećih projekata: izgradnja/rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže, izgradnja/rekonstrukcija puteva, izgradnja/rekonstrukcija poslovnih zona, izgradnja/rekonstrukcija sportskih i društvenih dvorana, izgradnja/rekonstrukcija bolnica i domova zdravlja, izgradnja/rekonstrukcija predškolskih i školskih ustanova, izgradnja/rekonstrukcija tržnica, ulične rasvjete, upravljanje čvrstim otpadom, poboljšanje energetske efikasnosti i slično u školama, bolnicama i ostalim općinskim i gradskim ustanovama, izgradnja/rekonstrukcija/kupovina nekretnina i nabavka opreme za obavljanje javnih usluga i slični projekti

Korisnici kredita:

  • općine, gradovi, kantoni za koje Federalno ministarstvo finansija potvrdi da su kreditno sposobni i da uredno izvršavaju ugovorom preuzete obaveze po prethodnim projektima i javna preduzeća, direkcije, zavodi i ostale javne ustanove čiji su osnivači općina/grad/kanton/Federacija BiH.

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva je 0,30% jednokratno od iznosa odobrenog kredita 

* Efektivna kamatna stopa (EKS)=2,58% za iznos kredita 500.000,00 KM, rok otplate 12 godina uz grace period 12 mjeseci.

Instrumenti obezbjeđenja naplate kredita mogu biti:

  • za općine, gradove, kantone: mjenice planirane kao budžetski izdatak u period trajanja kreditne obaveze
  • za javna preduzeća, direkcije, zavode i ostale javne ustanove čiji su osnivači općina/grad/kanton/Federacija BiH: mjenice i bezuslovne garancije izdate od nadležnih organa općine, grada, kantona i Federacije BiH, pod uslovom da su obaveze po izdatoj bezuslovnoj garanciji i mjenici planirane kao budžetski izdatak u periodu trajanja kreditne obaveze

08.04.2020

Oglas za prikupljanje zatvorenih ponuda za Javnu prodaju imovine

Opširnije

24.03.2020

Obavijest o odgađanju provjere znanja za kandidate koji su konkurisali za radno mjesto radnika na poslovima fizičke zaštite ljudi i imovine u Unutrašnjoj zaštitarskoj službi Razvojne banke Federacije BiH

Opširnije

18.03.2020

Obavijest o vremenu i mjestu održavanju provjere znanja za radno mjesto radnika na poslovima fizičke zaštite

Opširnije

20.03.2020

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci - Elektronsko bankarstvo

Opširnije

17.03.2020

Pojašnjenje - javni poziv za kupovinu poslovnog prostora u Tuzli

Opširnije

13.03.2020

Poziv za dostavljanje ponuda za kupovinu poslovnog prostora

Opširnije