Organi Banke

Organi Banke su: Skupština, Nadzorni odbor, Uprava i Odbor za reviziju.

Skupština
 
Skupštinu Banke čini Vlada Federacije, a premijer Federacije je “ex officio” predsjednik Skupštine. Skupština odlučuje o pitanjima određenim Zakonom i Statutom Banke.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor, uključujući predsjednika, ima sedam članova. Članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Skupština na prijedlog Federalnog ministarstva financija sukladno zakonu. Predsjednik i članovi Nadzornoga odbora imenuju se istovremeno, na razdoblje od pet godina.

U Nadzorni odbor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:

dr. sc. Igor Živko, predsjednik
dr. sc. Božo Vukoja, član
Zvonko Landeka, dipl. oec., član
Asim Omanić, dipl. oec., član
Amir Avdić, mag. oec., član
dr. sc. Semir Fejzić, član
 

Uprava

Uprava organizira rad i rukovodi poslovanjem Banke, a čine ju predsjednik, potpredsjednik Uprave i izvršni direktori. Predsjednika i potpredsjednika Uprave, te izvršne direktore imenuje i razrješava Nadzorni odbor putem javnog natječaja, sukladno ustavnim odredbama o proporcionalnoj zastupljenosti konstitutivnih naroda. 
Mandat predsjednika i potpredsjednika Uprave je četiri godine i može biti obnovljen jedanput. 
Izvršne direktore imenuje i razrješava Nadzorni odbor na prijedlog predsjednika Uprave za razdoblje za koje je imenovan predsjednik Uprave. 

Uprava RB FBiH djeluje u sastavu:

Salko Selman
, predsjednik Uprave
mr. sc. Marijan Oršolić, potpredsjednik Uprave


Odbor za reviziju
 
Banka ima Odbor za reviziju kojeg imenuje i razrješava Nadzorni odbor. Odbor za reviziju sačinjavaju predsjednik i četiri člana koji se imenuju istodobno na razdoblje od četiri godine. Ista osoba može biti imenovana za predsjednika ili člana Odbora za reviziju najviše dva puta uzastopno.

Odbor za reviziju RB FBiH djeluje u sastavu:

Drago Novaković, predsjednik 
Fatima Obhođaš, zamjenik predsjednika 
Haladin Salihović, član
Dželmina Huremović, član
Suada Isaković, član